Algemene voorwaarden van Cube Bouldergym

 

Artikel 1 | Begripsomschrijving

 1. Cube Bouldergym’ is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd in een gedeelte van gebouw “oost” aan de Hoge Bothofstraat 49 te Enschede, statutair gevestigd te Ambt Delden.
 2. Bezoekers zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken.
 3. Actieve bezoekers zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sport faciliteiten.
 4. Actieve bezoekers staan ingeschreven in het ledenbestand van Cube Bouldergym.

 

Artikel 2 | Veiligheid

 1. Actieve bezoekers zijn verplicht vòòr gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van de huisregels en de algemene voorwaarden van Cube Bouldergym welke zich bevinden bij de balie en in de directe nabijheid van de boulderwanden. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.
 2. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.
 3. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.
 4. De veiligheidsregels staan omschreven in de ‘huisregels boulderen’.

 

Artikel 3 | Toegang

 1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sport faciliteiten schrijft zich bij zijn eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het ingevulde inschrijfformulier.
 2. Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie.
 3. Kinderen onder de 6 jaar hebben geen toegang tot de matten en boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Cube Bouldergym.
 4. Actieve bezoekers van 6 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van ten minste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent.
 5. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.
 6. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren
 7. Cube Bouldergym is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur te beperken.

 

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting

 1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Cube Bouldergym niet houden aan de Algemene Voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisregels en/of zich zodanig gedragen dat doorvoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd.
 2. Bij herhaling kan Cube Bouldergym besluiten tot uitsluiting. De verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.

 

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

 1. Cube Bouldergym is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie.
 2. Evenmin is Cube Bouldergym aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker of door gebreken tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.
 3. Evenmin is Cube Bouldergym aansprakelijk voor schade van of toegebracht door gebrekenen/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.
 4. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze Algemene Voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Cube Bouldergym.
 5. Personeelsleden van Cube Bouldergym zijn behoudens in geval van instructie van bezoekers niet belast met enige vorm van toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Cube Bouldergym geen aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.
 6. Cube Bouldergym aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Cube Bouldergym geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Cube Bouldergym kan worden toegerekend.
 7. Cube Bouldergym levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Cube Bouldergym is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.
 8. Indien Cube Bouldergym op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Cube Bouldergym is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Cube Bouldergym niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Cube Bouldergym, is de aansprakelijkheid van Cube Bouldergym beperkt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.
 9. De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk.

 

Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Cube Bouldergym is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

 

Cube Bouldergym, Enschede, 28-6-2020

© 2021 Cube Bouldergym     realisatie: Roelofs Coaching